Links

welkom bij de vriendjes van Klj Oppuurs:

Onze favoriete sites:
 
   Privacypolicy KLJ Oppuurs      

Hieronder wordt de privacypolicy weergegeven van KLJ Oppuurs,Valk 125, 2890 Sint-Amands, hierna genoemd ‘KLJ Oppuurs’

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1.         KLJ Oppuurs leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

1.2.         KLJ Oppuurs stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.3.         De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is KLJ Oppuurs. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.         Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

-      Categorie 1, met registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst, betalingsgegevens, browser, systeem en tijdszone  wat betreft online aankopen

-      Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

-      Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres; naam; voornaam; adres; voorkeuren; gelachts; seksuele geaardheid

-      Categorie 4: via cookies van externe diensten leveranciers gekoppeld aan onze website en/of social media kanalen.

-      Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

 

2.2.         KLJ Oppuurskan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 

a.       door gebruik van cookies via externe leveranciers en partners.

 

b.      tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.         Algemene doeleinden:

 

                  KLJ Oppuurs zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

-       Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van KLJ Oppuursom haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

-       Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze organisatieen website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

-       Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

-       Categorie 4: Cookies met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming via onze externe leveranciers/partners

 

-       Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2.         Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan KLJ Oppuurs uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot KLJ Oppuurs, haar producten en/of diensten. KLJ Oppuurs kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door KLJ Oppuurs bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.         Doorgifte aan derden:

 

                  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van KLJ Oppuurs, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien KLJ Oppuurs failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van KLJ Oppuurs geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

                  KLJ Oppuurs zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat KLJ Oppuurs uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

                  KLJ Oppuurs zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.         Wettelijke vereisten:

 

                  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat KLJ Oppuurs uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. KLJ Oppuurs  zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

                  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen KLJ Oppuurs en U. Deze persoonsgegevens worden voor een maximum van 2 jaar bijgehouden waarbij geen Opt-in werd verleend voor verdere marketingdoeleinden. Indien u 2 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel.

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.         Recht van toegang en inzage:

 

                  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.         Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

                  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan KLJ Oppuurs. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

                  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.         Recht van verzet:

 

                  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.         Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

                  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5.         Recht van intrekking van de toestemming:

 

                  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6.         Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@kljoppuurs.be per post naar KLJ Oppuurs, Valk 125, 2890 Sint-Amands of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7.         Automatische beslissingen en profiling:

                                     

                  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.         Recht om klacht in te dienen:

 

                  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevens Beschermingsautorieit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

                  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.         Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.         In geen geval kan KLJ Oppuurs aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.         U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

7.1.         Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en vrijwilligers.

 

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met KLJ Oppuurs op, hetzij per e-mail naar info@kljoppuurs.be per post naar KLJ Oppuurs, Valk 125, 2890 Sint-Amands of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.